Bản tin Tây Ninh

Đề nghị trại chăn nuôi, giết mổ báo cáo thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Với những hộ dân đang và sẽ thực hiện các dự án về chăn nuôi gia súc và gia cầm có diện tích quy mô chuồng trại trên 1.000m2 có nghĩa vụ phải báo cáo công trình bảo vệ môi trường. Việc báo cáo sẽ giúp các chính quyền địa phương dễ dàng quản lý và thực hiện tốt giai đoạn vận hành dự án.

Nội dung báo cáo về thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Theo sở Tài nguyên và Môi trường, áp dụng Nghị định số 18/2015 của Chính phủ yêu cầu các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm đánh giá về môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Những trường hợp đề nghị phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường:

  • Dự án nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên
  • Dự án thực hiện giết mổ gia súc từ 200 con/ ngày
  • Dự án giết mổ gia cầm từ 3.000 con/ ngày

Đề nghị trại chăn nuôi, giết mổ báo cáo thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Các cơ sở có nhiệm vụ báo cáo công trình bảo vệ môi trường

Theo công tác điều tra của sở Tài Nguyên và Môi trường, đã có yêu cầu về văn bản cho các cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc gia cầm cần nhanh chóng lập báo cáo kết quả thực hiện nhằm phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo quy định của pháp luật. Nếu cơ sở chăn nuôi, giết mổ đã đi vào hoạt động chính thức nhưng chưa báo cáo kết quả thực hiện các công trình về bảo vệ môi trường thì sẽ bị xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Giải pháp thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, các chất thải rắn và ô nhiễm không khí tại các khu vực chăn nuôi và giết mổ đã và đang là vấn đề bức xúc cho xã hội, đòi hỏi các nhà quản lý có những giải pháp hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện tốt công trình bảo vệ môi trường. Theo đó, giải pháp cần thực hiện để giải quyết những vấn đề trên đó là:

  • Tuyên truyền đến các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn biết về đề. Thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động nếu phát hiện cơ sở không thực hiện đúng quy định
  • Thực hiện nhà ủ phân đối với trang trại chăn nuôi để thu gom và xử lý phân đảm bảo vệ sinh môi trường, những phân bón chưa ủ hoai, chưa có biện pháp che chắn sẽ gây ô nhiễm môi trường
  • Xây dựng hầm biogas, thực hiện kế hoạch tách phân rắn để ủ compost
  • Lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải
  • Tăng cường sử dụng nguồn sinh khi học từ các công trình khí sinh học nhằm phục vụ cho việc phát điện, chạy động cơ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho tài nguyên thiên nhiên

Đề nghị trại chăn nuôi, giết mổ báo cáo thực hiện công trình bảo vệ môi trường 1

Bảo vệ môi trường giúp nâng cao đời sống của người dân và xã hội

Lập báo cáo thực hiện công trình bảo vệ môi trường không chỉ đem lại lợi ích cho toàn thể cá nhân và xã hội mà còn giúp môi trường không bị ô nhiễm. Những cơ sở đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường sẽ được chính thức đi vào hoạt động.

Xem thêm: