Bản tin Tây Ninh

Chăn nuôi

Phát triển mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới

Phát triển mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới

Bên cạnh cách nuôi vịt truyền thống thì mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới đang ngày càng có nhiều hộ dân áp dụng vì tính khả quan của nó. Mô hình này đem lại hiệu quả cao về kinh tế, góp phần ổn...

Xem thêm