Bản tin Tây Ninh

Thị trường

Nhà phố Tây Ninh và bài toán nguồn cung

Nhà phố Tây Ninh và bài toán nguồn cung

Giá đất Tây Ninh liên tục sốt, đất nền Tây Ninh có nhiều dấu hiệu khả quan cả về cung và cầu. Thế nhưng, nhà phố Tây Ninh dường như trở nên hiến hoi, nguồn cung thiếu trầm trọng

Xem thêm