Bản tin Tây Ninh

Cập nhật mới nhất mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2022

Các vấn đề sai phạm xảy ra không chỉ đối với các Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Với những người lần đầu tiên phải viết bản kiểm điểm này sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2022 mới nhất.

Các quy định về việc kiểm điểm Đảng viên

Việc kiểm điểm Đảng viên năm 2022 sẽ được thể hiện theo các quy định cụ thể như sau:

Mục đích kiểm điểm Đảng viên

Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá và xếp loại chất lượng Đảng viên hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi và tự sửa lại mình. Lấy đó làm nền tảng để đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đó còn là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Khi thực hiện kiểm điểm không phải nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Mà người đứng đầu tổ thức cần xác định rõ những đối tượng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,... để sửa chữa, khắc phục. Kiểm điểm cá nhân dựa trên cơ sở lấy kết quả kiểm điểm của tập thể và bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể dựa trên kết quả kiểm điểm của cá nhân.

Việc đánh giá cần được thực hiện liên tục, đa chiều, đánh giá theo tiêu chí, sản phẩm cụ thể. Có thể đánh giá, so sánh các vị trí tương đương và công khai kết quả. Gắn kết quả đánh giá chất lượng của cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp lãnh đạo, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan tổ chức, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Mục đích kiểm điểm Đảng viên
Mục đích kiểm điểm Đảng viên

Nguyên tắc kiểm điểm đảng viên

Việc kiểm điểm Đảng viên cần thực hiện đúng với chủ chương, đường lối, chính sách và quan điểm của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, khách quan, trung thực, toàn diện, công khai, minh bạch, công bằng, đúng trách nhiệm và đúng thẩm quyền.

Việc kiểm điểm Đảng viên cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Việc đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc. Lấy hiệu quả, kết quả công việc làm thước đo chủ yếu.

Gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của tập thể. Gắn người đứng đầu tổ chức, đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Nguyên tắc kiểm điểm đảng viên
Nguyên tắc kiểm điểm đảng viên

Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên

Việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại Đảng viên sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau:

  • Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của tập thể. Nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cá nhân.
  • Căn cứ vào cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể. Các quy định về việc chấp hành quy định, nghị quyết, điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, văn hóa giao tiếp, lối sống, tác phong và lề lối làm việc của cá nhân.
  • Căn cứ vào cam kết rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu hằng năm của cá nhân.
  • Căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch công tác được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.
  • Căn cứ vào môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

Cách thức thực hiện việc kiểm điểm Đảng viên 2022

Công tác kiểm điểm Đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá được quy định cho từng đối tượng mà Đảng viên sẽ tự phân tích chất lượng và xem xét, tự nhận thức chất lượng theo mẫu kiểm điểm Đảng viên có sẵn. Báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2022
Mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2022

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

Chi ủy tổng hợp tự xếp loại của đảng viên, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của đảng viên. Chi bộ sẽ thảo luận mức xếp loại do chi ủy đề xuất trước khi bỏ phiếu.

Chi ủy tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ. Kết quả sẽ được tổng hợp và báo cáo lên đảng ủy cơ sở.

Cấp ủy sẽ tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ để làm cơ sở quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Hy vọng với mẫu kiểm điểm Đảng viên năm 2022 chúng tôi cập nhật trên đây sẽ thực sự hữu ích với các bạn. Nếu bạn còn bất cứ băn khoăn gì, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>>>> Xem thêm: