Bản tin Tây Ninh

Quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 15/2019 về việc tách thửa đất đối với từng loại đất có trên địa bàn, bao gồm: Đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Theo đó, điều kiện để được tách thửa, điều kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tách thửa cũng được nói rõ.

Quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định về việc tách thửa

Quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đất

Quyết định số 15/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh nói rõ điều kiện chung để tách thửa đất đó là:

 • Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách thửa;
 • Căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 hoặc phân khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000 xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang.

Về diện tích tối thiểu, kích thước và điều kiện của từng loại đất sẽ được quy định cụ thể ở từng khu vực.

 • Tại phường, thị trấn: Nếu có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m thì diện tích tối thiểu được tách thửa bằng 45m2; nếu có lộ giới nhỏ hơn 20m thì diện tích tối thiểu được tác thủa là 36m2.
 • Tại xã: Nếu đường có quy hoạch lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 60m2; nếu đường có quy hoạch lộ giới nhỏ hơn 20m thì diện tích tối thiểu được tách thừa tối thiểu bằng 50m2.

Quy định về kích thước, hình cạnh của thửa đất sau khi tách thửa

UBND tỉnh quy định về kích thước, hình cạnh của thửa đất hình thành sau khi tách thửa như sau: Thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo có kích thước các cạnh:

 • Tại phường, thị trấn: Nếu quy hoạch lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì kích thước chiều rộng, chiều sâu của thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn 5m; Nếu nhỏ hơn 20m thì kích thước cạnh của chiều rộng, chiều sâu phải từ 4m trở lên.
 • Tại các xã: Kích thước của thửa đất phải có chiều rộng, chiều sâu từ 4m trở lên.

Quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Tây Ninh 1

Quy định về kích thước, hình cạnh sau khi tách thửa

Quy định về điều kiện tách thửa của từng loại đất

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa được quy định như sau:

 • Tại các phường: 300m2;
 • Tại thị trấn: 500m2;
 • Tại các xã: 1.000m2.

Trong trường hợp tách thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì được tách thửa theo loại đất ở.

Nếu tách một phần của thửa đất nông nghiệp để chuyển sang mục đích đất ở thì thửa đất xin chuyển mục đích phải:

 • Đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng;
 • Đảm bảo các điều kiện về diện tích tối thiểu, kích thước, hình cạnh.

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư:

 • Có diện tích nhỏ hơn 50m2, nếu muốn tách thửa chuyển đổi mục đích sang đất ở thì diện tích đất nông nghiệp còn lại phải lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định nói trên. Nếu diện tích còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu (so với thửa đất) thì người sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích toàn bộ thửa đất.
 • Có diện tích lớn hơn 500m2, nếu được chuyển mục đích 1 thửa đất đất nông nghiệp còn lại tồn tại theo hiện trạng, thì phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tách thửa theo bản vẽ đã được phê duyệt.

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2019 nhằm có những quy định chặt chẽ hơn về việc tách thửa, đồng thời chấn chỉnh lại tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp đang diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay.

Xem thêm: